Politika kvality spoločnosti

 1. Manažment ELVYT, spol. s r.o. Trnava (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2015 udržiavať účinný systém manažérstva kvality (SMK) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.
 2. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Vytvára sústavné predpoklady pre tvorbu zhodného produktu starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov. Svojimi obchodnými aktivitami v oblasti pôsobenia poskytuje svojim zamestnancom dôstojné pracovné miesta a ekonomické istoty. Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov plnohodnotnú kvalitnú a profesionálnu prácu, čím uspokoja zákazníkov a majiteľov spoločnosti a tak vložia svoj vklad do zámerov spoločnosti ohľadne kvality.
 3. Spoločnosť dosahuje tento cieľ efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktu. Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 4. Základným nástrojom, ktorý umožňuje splnenie tohto cieľa je spracovanie a zavedenie efektívneho systému manažérstva kvality (SMK) na všetky úrovne riadenia spoločnosti. SMK musí pôsobiť ako prostriedok pre splnenie stanovených cieľov a politiky kvality vo všetkých činnostiach spoločnosti.
 5. Vedenie spoločnosti zodpovedá za spracovanie a zavedenie SMK vrátane prípravy zamestnancov pomocou vzdelávania k pochopeniu významu kvality a zlepšovaniu kvality – ako spôsobu myslenia a profesionálneho výkonu práce. Vedenie tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 6. Spoločnosť uplatňuje princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
 7. Príslušné ustanovenia, postupy a zodpovednosti za procesy SMK sú uvedené v Príručke kvality spoločnosti a v súvisiacich organizačno – technických postupoch (smerniciach).
 8. Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov / udržuje svoje humanitárne / sponzorské aktivity, aby naplnila spokojnosť tých strán, ktoré sú na pomoci spoločnosti odkázané / závislé.
 9. Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní SMK. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Politike kvality je poverený predstaviteľ manažmentu v spoločnosti.
 10. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.
 11. Politika kvality spoločnosti nadobúda platnosť dňom podpísania.

V Trnave, 1. decembra 2016
ORS 1/2016
Revízia: 2

Michal HEČKO
riaditeľ spoločnosti